Aanmeldformulier CVV Germanicus

Aanmeldformulier C.V.V. Germanicus
Tevens machtiging automatische afschrijving contributie, toeslagen en spelerspas


Gewenste incasso

Ik geef me voor (aanvinken wat van toepassing is)

Heeft u eerder gevoetbald

Zo ja bij welke vereniging?

Datum laatste wedstrijd

Nieuwe leden van 14 jaar of ouder dienen zich volgens voorschrift van de KNVB te legitimeren middels een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Een kopie bij dit aanmeldingsformulier opsturen.

De contributie en kosten KNVB betaalt u middels automatische incasso. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging C.V.V. GERMANICUS om van zijn/haar bovengenoemde (IBAN)rekeningnummer, per zelf gekozen termijn, af te schrijven (indien minderjarig door ouder/verzorger in te vullen):