Algemene Ledenvergadering 2018

Vrijdag 16 november vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in de sponsorruimte.

Agenda:

1 Opening door de  voorzitter

2 Mededelingen  voorzitter

3 Notulen vorige algemene ledenvergadering. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris.

4 Jaarverslag 2017-2018 secretaris. Het jaarverslag wordt niet voorgelezen. Het verslag is op te vragen bij de secretaris.

5 Jaarverslag 2017-2018 penningmeester. Op de jaarvergadering zal de jaarrekening kort worden toegelicht.Degenen, die behoefte hebben aan uitgebreide inzage en toelichting zijn welkom op donderdagavond 15 november 2018 van 19.30 uur tot 20.00 uur in de sponsorruimte.

6 Begroting seizoen 2018-2019

7 Verslag kascontrolecommissie

8 Verkiezing leden kascommissie

9 Bestuurssamenstelling:
a) Periodiek aftredend en herkiesbaar: Yvonne de Vries (penningmeester)
b) Periodiek aftredend en herkiesbaar: Henriette Nijeboer (lid)
c) Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Zwaan Baks
Het bestuur stelt voor om de herkiesbare bestuursleden te herbenoemen en Jantinus Luinge, Jarno Thiele en Eddy Compagne toe te voegen aan het bestuur.

10 PAUZE

11 Uitreiking Beker van verdienste

12 Uitreiking zilveren/gouden “G”

I.v.m. een probleem begin jaren 80 zijn er hiaten in de ledenadministratie t.a.v. aanvang lidmaatschapsdatum. Leden, die van mening zijn aan de criteria (25 jaar, 50 jaar of 60 jaar lidmaatschap) te voldoen, gelieve dit kenbaar te maken bij Zwaan Baks, tel.  06-14230640.

13 Benoeming ere-lid/leden (indien van toepassing)

14 Rondvraag

15 Sluiting door de voorzitter