Ledenvergadering Vriendenclub

Donderdag 6 december 2018, om 19.30 uur in de bestuurskamer van C.V.V. Germanicus.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de vergadering van 07 december 2017
  4. Jaarverslag 2017-2018
  5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming nieuwe kascommissie
  8. Suggesties t.a.v. financiële ondersteuning van c.v.v. Germanicus
  9. Rondvraag
  10. Sluiting