Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022

Op 25 november om 19:30 uur staat de Algemene ledenvergadering op het programma. U bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. De avond zal onder andere in het teken staan van het bespreken van het (financieel) jaarverslag, begroting van het huidige seizoen en uitreiking van de  diamanten, gouden en zilveren G’s. Tot dan!

Het bestuur

Hieronder vind je de agenda van de ledenvergadering:

Datum: 25 november 2022 19.30 uur

AGENDA VERGADERING

 1. Opening door de  voorzitter
 2. Mededelingen  voorzitter
 3. Notulen vorige algemene ledenvergadering
 4. Jaarverslag 2021-2022
 5. Financieel jaarverslag 2021-2022 penningmeester

Degenen, die behoefte hebben aan uitgebreide inzage en toelichting op de financiële stukken zijn welkom.

Hiervoor graag een afspraak maken per mail met de penningmeester (aanmelding voor 16 november via penningmeester@germanicus.nl)

 • Begroting seizoen 2022-2023
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing leden kascommissie
 • Bestuurssamenstelling

–  Periodiek aftredend en herkiesbaar:              T. van Dijk                                                                                    

– Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:        geen

 • Aftredend en niet herkiesbaar:                    E. Compagne         

– Het bestuur stelt voor om Ivar Kosters en Jens Dost toe te voegen aan  het bestuur .

 1. Uitreiking Diamanten, Gouden en Zilveren G’s.
 2. Beker van verdienste

12 Benoeming ere-lid/leden (indien van toepassing)

13 Rondvraag

14 Sluiting door de voorzitter

Namens het bestuur C.V.V. GERMANICUS