VRIENDENCLUB C.V.V. GERMANICUS

LEDENVERGADERING

Ook de vriendenclub heeft binnenkort haar ledenvergadering. Woensdag 06 december 2023 om 19.30 uur in de bestuurskamer van C.V.V. Germanicus.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de vergadering van 01 december 2022
  4. Jaarverslag 2022-2023
  5. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming nieuwe kascommissie
  8. Suggesties t.a.v. financiële ondersteuning van c.v.v. Germanicus
  9. Rondvraag
  10. Sluiting